PSZOK jest zlokalizowany na składowisku odpadów w Jędrzychowicach

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Miasta Zgorzelec, mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Godziny otwarcia:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 16:00 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
 • w piątki w godzinach od 7:00 do 18:00 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
 • w soboty od 8:00 do 14:00

Przyjęcie odpadów

 • Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 • Pracownik przyjmuje do PSZOK odpady tylko od mieszkańców Gminy Miejskiej Zgorzelec po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec lub dowodu wniesienia ostatniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.
 • Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami, w przeciwnym przypadku pracownik PSZOK odmówi ich przyjęcia.
 • Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich kontenerach, pracownik PSZOK nie zajmuje się rozładunkiem odpadów.

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony (od samochodów osobowych),
 • przeterminowane leki i chemikalia w opakowaniach oraz opakowania po nich,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • papier i makulatura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, w tym gruz, cegły, regipsy, płytki (kafelki),
 • odzież,
 • metal (w tym opakowania z metalu)

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • odpady zawierające azbest,
 • materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,
 • części samochodowe (w tym szyby samochodowe)
 • opony z samochodów ciężarowych,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej,
 • odpady pochodzące od mieszkańców innych gmin.

Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwach domowych .

 • Nieprzyjęte do PSZOK odpady należy dostarczyć do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
 • Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz poleceń pracownika PSZOK.
 • Regulamin korzystania z PSZOK na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec jest dostępny na stronie internetowej www.mpgk.zgorzelec.pl, www.zgorzelec.eu w zakładce Ochrona Środowiska.

Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela na miejscu pracownik PSZOK lub pracownik Urzędu Gminy Miejskiej Zgorzelec pod numerem telefonu 75 77 59 944

Skip to content