HISTORIA SPÓŁKI:

2004 (marzec) – utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

2007 (lipiec) – mamy podpisanych blisko 3700 umów na usługi wywozu nieczystości

2009 (marzec) – mamy podpisanych blisko 4800 umów na usługi wywozu nieczystości

NASZE ATUTY:

Doświadczenie w gospodarce odpadami. MPGK sp. zo.o. aktywnie uczestniczy w budowie zintegrowanego systemu zbiórki, unieszkodliwiania oraz recyklingu odpadów. Nasze kompetencje opieramy na wiedzy i zaangażowaniu naszych pracowników.

Zrównoważony rozwój. Dzięki zdobytej wiedzy i posiadanemu doświadczeniu potrafimy zarządzać odpadami w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska. Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych sposobów postępowania z odpadami, które ograniczają negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko. Rozwijamy działalność recyklingową polegającą na tworzeniu kompleksowych systemów zbiórki i odzysku surowców wtórnych.

Profesjonalna gospodarka odpadami. MPGK sp. zo.o. prowadzi działalność z zachowaniem obowiązujących norm i zasad w gospodarce odpadami. Zbiórka i transport odpadów komunalnych z obszaru Zgorzelca możliwa jest dzięki wybudowanemu w Jędrzychowicach Zakładowi Utylizacji Odpadów i uruchomionej tam sortowni odpadów komunalnych. Dzięki takim zasobom możliwe jest skuteczne prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców Zgorzelca.


NASZA FILOZOFIA:

Potrafimy słuchać. Potrzeby i preferencje klientów są w centrum naszej uwagi. Stale monitorujemy opinię naszych klientów na temat świadczonych przez nas usług oraz pracy samej firmy. Jesteśmy otwarci na zmiany służące poprawie jakości wykonywanej przez nas pracy.

Jesteśmy odpowiedzialni. Zawsze wywiązujemy się z przyjmowanych zobowiązań a wzajemne relacje budujemy na zaufaniu. Zdajemy sobie sprawę, iż firma świadcząca usługi komunalne w szczególny sposób jest współodpowiedzialna za standard życia lokalnej społeczności.

Działamy zgodnie z etyką biznesu. Etyka biznesu ma podstawowe znaczenie dla sposobu prowadzenia naszej działalności. Wyznajemy jasne reguły i działamy według ogólnie akceptowanych zasad.
Naszym kapitałem jest wiedza, a celem zrównoważony rozwój. W naszej działalności wykorzystujemy własne wieloletnie doświadczenia i łączymy je z nowoczesnymi, europejskimi standardami w gospodarce odpadami. Określamy zrównoważony rozwój jako strategię takiego wykorzystania zasobów środowiska, które pozwoli na zaspokojenie potrzeb i podniesienie jakości życia wszystkich, przy jednoczesnym odtworzeniu kapitału przyrodniczego dla przyszłych pokoleń.

Podejmujemy wyzwania. Działamy przedsiębiorczo rozwiązując trudne problemy gospodarki odpadami. Chcemy stosować pionierskie, niekonwencjonalne rozwiązania, jeśli tylko pozwolą one na zminimalizowanie negatywnych skutków rozwoju cywilizacyjnego. Naszym celem jest wprowadzanie w Polsce standardów przyjętych w krajach Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki odpadami i recyklingu. Dbamy o środowisko. Zbieramy i segregujemy odpady, aby poddawać je procesom recyklingu. Rosnąca konsumpcja pociąga za sobą wzrost ilości odpadów ograniczających naszą przestrzeń życiową. Dzięki podniesieniu poziomu świadomości ekologicznej nas wszystkich jesteśmy w stanie część z odpadów traktować jako surowce do wytworzenia kolejnych produktów.

Angażujemy się w sprawy lokalne. Jesteśmy nowoczesną europejską firmą, która nie skupia się wyłącznie na swojej działalności biznesowej i osiąganiu zysków, ale jest aktywnym członkiem lokalnej społeczności Nasza aktywność społeczna jest widoczna w działalności charytatywnej oraz edukacyjnej. Realizujemy działalność społeczną poprzez nauczanie w szkołach.

Skip to content