Deklaracja dostępności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zgorzelcu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zgorzelcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-03-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • częściowy brak opisów alternatywnych grafik,
 • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Józef Żukowski
 • E-mail: dyrtech@mpgk.zgorzelec.pl
 • Telefon: 75 7758484

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zgorzelcu
 • Adres: MPGK sp. z o.o.
  ul. Łużycka 3, 59-900 Zgorzelec
 • E-mail: sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl
 • Telefon: 75 7758484

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku MPGK Zgorzelec prowadzi wejście od strony ul. Łużyckiej.
Budynek MPGK Zgorzelec nie posiada windy.
Budynek MPGK Zgorzelec nie jest wyposażony w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma  wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Zezwolone jest wejście z psem asystującym osobie niepełnosprawnej.

Inne informacje i oświadczenia

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:

 • skorzystanie z usługi Tłumacz Migam, która umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą. Usługa ta jest dostępna w dni robocze w godzinach pracy,
 • napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,
 • wysłanie maila na adres: sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl

Do pobrania:

MPGK raport o stanie zapewnienia dostepnosci podmiotu publicznego 2021

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Deklaracja dostępności
Skip to content